Проектът се изпълнява по Национален План за Възстановяване и Устойчивост, Приоритетна ос Интелигентна индустрия, процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ от крайния получател Пачов ООД

От 10.04.2023 г. Пачов ООД започна изпълнението на проект „Технологична модернизация в предприятието“ по Договор за финансиране № BG-RRP-3.004-0433-C01 по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

Проектът ще се осъществи в гр. Стара Загора с финансовата подкрепа на ЕС по линия на Next Generation-EU чрез Национален план за възстановяване и устойчивост.

Планираната продължителност е 12 месеца, а стойността на целия проект е в размер 700 000.00лв., от които 350 000.00 лв. безвъзмездно финансиране.

Целта на проекта е повишаване на конкурентоспособността на фирмата и подобряване на пазарните й позиции.  Проектът цели да постигне следните специфични цели:

– цифровизация на производствения процес, което да бъде постигнато чрез оптимизация на производствените вериги чрез автоматизираните функции на новото оборудване, програмното управление и програмното задаване на спецификите на обработка на метала.

– разширяване на капацитета на производство чрез по-големия капацитет на оборудването за обработка на метални листа и заваряването им, по-кратко време за заваряване на материала с по-голяма прецизност и по-голям капацитет на обработка на металните листа.

Вашият коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment